Thursday, September 2, 2010

Vinashin – Tổng Công Ty không giống Chaebol Mục đích thành lập Chaebol thiên về kinh tế, nghĩa là chính phủ hỗ trợ cho công ty tư nhân để công ty tư nhân có khả năng cạnh tranh với các công ty lớn của nước khác. Trong khi đó việc thành lập Tổng Công Ty có lý do chính trị đặt lên trên lý do kinh tế. Đảng CS muốn Tổng Công Ty nắm các ngành kinh tế chiến lược để đảng CS kiểm soát các ngành kinh tế quan trọng, bảo vệ quyền lực của đảng CS


Vinashin – Tổng Công Ty không giống Chaebol

Vụ Vinashin bị lỗ vốn khi đăng tin ra làm một số người liên tưởng Tổng Công Ty tại Việt Nam giống như Chaebol tại Nam Hàn . Thật ra Tổng Công Ty chỉ giống Chaebol Nam Hàn ở chỗ là công ty có qui mô lớn, kinh doanh trong nhiều lãnh vực khác nhau ngoài ra xét về tính chất và khung cảnh hoạt động thì Tổng Công Ty có nhiều điểm khác với Chaebol.

Tổng Công Ty là công ty quốc doanh trong khi Chaebol là công ty tư nhân . Chaebol vì là của tư nhân nên do các doanh gia, là những người biết kinh doanh và đã từng có kinh nghiệm trong kinh doanh chỉ huy.

Khi tướng Phác Chính Hy lên cầm quyền ông chọn các công ty tư nhân nào có ngành kinh doanh quan trọng cho kinh tế quốc gia để hỗ trợ về mặt tài chánh . Công ty tư nhân được chọn là công ty đã thành công trong kinh doanh, đã phải cạnh tranh với các công ty tư nhân khác để mà tồn tại và lớn mạnh. Khác với các công ty quốc doanh được gộp lại để thành Tổng Công Ty không phải cạnh trong trong môi trường kinh tế tự do ở trong nước.

Tướng Phác Chính Hy lên cầm quyền chỉ dựa vào một số sĩ quan trung thành mà không có một đảng chính trị nào sau lưng nên ông có toàn quyền chọn công ty nào thành công để mà hỗ trợ, công ty nào làm ăn kém thì chính phủ bỏ quay qua hỗ trợ công ty khác.

Vì tướng Phác Chính Hy không có đảng phái nên người điều hành công ty không bắt buộc phải là đảng viên trung thành với tướng Phác Chính Hy mà chỉ là các doanh gia chuyên về kinh doanh. Do đó Chaebol không bị nạn vì lý do chính trị mà cho đảng viên hồng hơn chuyên kém khả năng vào nắm đầu công ty.

Mục đích thành lập Chaebol thiên về kinh tế, nghĩa là chính phủ hỗ trợ cho công ty tư nhân để công ty tư nhân có khả năng cạnh tranh với các công ty lớn của nước khác. Trong khi đó việc thành lập Tổng Công Ty có lý do chính trị đặt lên trên lý do kinh tế. Đảng CS muốn Tổng Công Ty nắm các ngành kinh tế chiến lược để đảng CS kiểm soát các ngành kinh tế quan trọng, bảo vệ quyền lực của đảng CS. Giống như là đảng CS độc quyền nắm quyền ban phát đất đai bắt dân phải “xin – cho” nên nhờ vậy đảng CS có uy quyền. Vì mục đính là bảo vệ quyền lực cho đảng CS nên phải là đảng viên mới được tin cậy chon nắm Tổng Công Ty.

Do mục đích khác nhau nền kinh tế Việt Nam cũng không giống kinh tế Nam Hàn. Trong kinh tế Nam Hàn chính phủ chọn người nào giỏi trong kinh doanh trong số toàn dân để mà hỗ trợ trong khi tại Việt Nam chính phủ chỉ chọn trong số đảng viên để đưa ra kinh doanh còn tài năng kinh doanh của toàn dân bị bỏ phí. Mà việc chọn đảng viên để giao cho nắm Tổng Công Ty cũng không bảo đảm những người đó là người giỏi nhất trong số các đảng viên.

Như vậy những nước mà nền kinh tế không định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, nghĩa là không xem việc bảo vệ quyền lực của một đảng là ưu tiên trong kinh tế, có công ty của họ điều khiển bởi những người kinh  doanh xuất sắc nổi vượt lên trong số toàn dân trong khi nền kinh tế định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa chọn những người trung thành với quyền lợi của một đảng ra để cạnh tranh với các nước khác, mà lòng trung thành thì không đóng góp gì cho việc kinh doanh hữu hiệu hay không. Vì thế mà có người ngoại quốc nhận định Việt Nam đem đội tuyển là những cầu thủ dở nhất đi thi đấu với các nước có đội tuyển được chọn lựa từ những người giỏi nhất.

Đảng CS có thể cho các Tổng Công Ty tránh khỏi phải cạnh tranh với người ngoài đảng ở trong nước nhưng cuối cùng thì cũng vẫn phải cạnh tranh với đội ngũ kinh doanh ưu tú của các nước khác.

No comments:

Post a Comment