Monday, August 27, 2012

21 Điều Lệ để được gia nhập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản

 Hai mươi mốt điều lệ để được gia nhập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản ra đời vào năm 1920, phần lớn phát xuất từ ý của Lê Nin, khi Lê Nin thành lập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Sau khi Đệ Nhị Quốc Tế Cộng Sản bị tan rã vì các đảng cộng sản mỗi đảng đi về một hướng thì Lê Nin thành lập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản với chủ trương rõ rệt tập trung quyền lãnh đạo vào Ban Chấp Hành của Quốc Tế Cộng Sản và bắt buộc các đảng cộng sản của các nước nằm trong Quốc Tế Cộng Sản phải tuyệt đối tuân lệnh của Ban Chấp Hành.

Tuy ra đời đã lâu nhưng những điều qui định này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách thức hoạt động của các đảng cộng sản nằm trong khối Liên Xô, Trung Quốc và vẫn mang ảnh hưởng đến ngày nay.


21 Điều Lệ để được gia nhập Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản

Điều 1

Tất cả mọi tài liệu tuyên truyền và lôi kéo quần chúng phải mang tính chất cộng sản và phải phù hợp với phong trào và quyết định của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Tất cả tổ chức báo chí của đảng cộng sản phải được đảm nhiệm bởi người cộng sản đã từng hết lòng tranh đấu cho giai cấp vô sản. Nguyên tắc chuyên chính vô sản không phải chỉ được xem như là chỉ là công thức để biết qua. Công tác tuyên truyền phải làm cho mỗi công nhân, mỗi nữ công nhân, mỗi chiến sĩ và mỗi nông dân hiểu được từ các việc xảy ra trong đời sống hàng ngày, mà báo chí phải làm một cách có hệ thống và phải áp dụng hàng ngày.

Tất cả các tạp chí định kỳ hay báo hàng ngày và tất cả  mọi cơ quan ấn loát phải đặt dưới quyền chỉ huy của đảng, bất kể vào giai đoạn đảng hoạt động công khai hợp pháp hay không hợp pháp. Tất cả các nhà xuất bản đều không được phép vượt qua quyền hạn cho phép hoặc đi theo chính sách không do đảng quyết quyết định.

Bất cứ khi nào đảng viên của Quốc Tế Cộng Sản có dịp, hoặc trên các bài báo, hoặc trong các buổi họp báo, hoặc trong các buổi mít ting, hoặc trong các buổi họp công đoàn đều phải lên án bọn tư sản và đồng bọn của chúng, cũng như lên án bọn cải cách về mọi khía cạnh, một cách có hệ thống và không xót thương bọn chúng.

Điều 2

Tất cả mọi tổ chức muốn gia nhập Quốc Tế Cộng Sản đều phải thường xuyên loại trừ những kẻ cải cách, những kẻ đứng giữa một cách có hệ thống ra khỏi các chức vụ trong phong trào lao động (bao gồm tổ chức đảng, ban biên tập báo chí, công đoàn, các tổ trong quốc hội, các hợp tác xã, trong các chính quyền địa phương) và thay thế bằng các đảng viên cộng sản đã được thử thách, và không lo ngại rằng các công nhân từ quần chúng sẽ thay thế những kẻ cơ hội có kinh nghiệm.

Điều 3

Tại phần lớn các nước tại Châu Âu, Châu Mỹ, cuộc đấu tranh giai cấp đang đi đến giai đoạn nội chiến. Trong điều kiện như vậy, người công sản không tin vào luật lệ của bọn tư sản. Người cộng sản phải tổ chức các tổ chức tương đương với chính quyền để khi thời cơ đến thì có thể giúp đảng thực hiện cuộc cách mạng. Tại các nước mà chính quyền ban hành tình trạng thiết quân luật hay ban hành luật khẩn cấp để cấm người cộng sản hoạt động thì người cộng sản phải biết kết hợp các hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp với nhau.

Điều 4

Nhiệm vụ truyền bá tư tưởng cộng sản bao gồm nhiệm vụ đặc biệt phải tuyên truyền một cách mạnh mẽ và có hệ thống trong quân đội. Khi công tác lôi kéo trong quân đội bị cấm bởi luật khẩn cấp thì việc tuyên truyền vẫn phải tiếp tục được làm trong bí mật. Từ chối làm công tác này sẽ bị xem như là phản bội lại nhiệm vụ cách mạng và không còn được xem là thành viên của Quốc Tế Cộng Sản nữa.

Điều 5

Việc tuyên truyền lôi kéo phải được làm một cách có hệ thống và có phương pháp ở nông thôn. Giai cấp công nhân sẽ không thể chiến thắng nếu thiếu sự ủng hộ của tầng lớp vô sản nông thôn và ít ra là sự ủng hộ một phần của tầng lớp nông dân nghèo, và làm cho phần còn lại trở thành trung lập. Hoạt động của cộng sản ở nông thôn phải rất xem trọng vào lúc này. Công tác này phải được thực hiện với sự giúp đỡ của những người cách mạng cộng sản ở thành thị và ở các nước có liên quan đến vùng nông thôn. Từ chối không thi hành nhiệm vụ này hay giao nhiệm vụ cho những kẻ cải cách mà đảng không tin tưởng là phản lại cuộc cách mạng vô sản.

Điều 6

Tất cả những người muốn đứng trong hàng ngũ Quốc Tế Cộng Sản chẳng những phải vạch mặt bọn xã hội theo chủ nghĩa ái quốc và còn vạch ra sự thiếu thành thật và đạo đức giả của bọn xã hội theo chủ nghĩa hòa bình để trình bày cho công nhân thấy rằng nếu không có cuộc cách mạng vô sản để lật đổ các chính quyền tư sản thì không có tòa án quốc tế nào, không có hiệp định giới hạn vũ khí nào, không có tổ chức dân chủ nào của Hội Quốc Liên có thể ngăn cản được các cuộc chiến tranh mới của các đế quốc.

Điều 7

Tất cả các đảng cộng sản muốn gia nhập Quốc Tế Cộng Sản có phải nhận rằng phải hoàn toàn cắt đứt với những chủ nghĩa cải cách và với đường lối đứng giữa. Phải ra sức thông báo rộng rãi sự cắt đứt này với các đảng viên. Nếu không cắt đứt như vậy thì sự trung thành với các chủ trương mang tính cộng sản sẽ không thể thực hiện được.

Quốc Tế Cộng Sản cương quyết đòi hỏi các đảng cộng sản phải thi hành điều này trong thời hạn ngắn nhất một cách vô điều kiện. Quốc Tế Cộng Sản không thể chấp nhận tình trạng những kẻ cơ hội, tiêu biểu vào lúc này như Turati, Modigliani, Kautsky, Hilferding, Hillquit, Longuet, MacDonald v.v… lại được làm đảng viên của Quốc Tế Cộng Sản. Tình trạng này cũng sẽ chỉ dẫn đến con đường tan rã như của Đệ Nhị Quốc Tế Cộng Sản.

Điều 8

Các đảng cộng sản tại các nước có giai cấp tư sản đang cai trị các thuộc địa và áp bức các nước khác cần phải có thái độ rõ ràng được đặc biệt ghi nhận ở đây. Các đảng cộng sản muốn được ở trong Quốc Tế Cộng Sản đều phải phơi bày những sự dối trá của những kẻ có hành vi đế quốc tại thuộc địa của chúng, phải ủng hộ phong trào giải phóng tại các nước thuộc địa, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm cụ thể, đòi hỏi những người cùng nước mình mà có chủ trương đế quốc phải bị tống ra khỏi các nước thuộc địa, phải xây đắp trong lòng giai cấp công nhân của nước mình một tình quan hệ anh em với giai cấp công nhân của các nước thuộc địa và các nước bị áp bức, phải tuyên truyền một cách có hệ thống với quân lính trong quân đội của nước mình để họ chống lại sự áp bức nhân dân các nước thuộc địa.

Điều 9

Các đảng cộng sản muốn được gia nhập Quốc Tế Cộng Sản phải không ngừng phát triển các hoạt động cộng sản một cách có hệ thống trong các tổ chức công đoàn, các ủy ban lao động và các ủy ban của công nhân, các hợp tác xã tiêu thụ trong các tổ chức quần chúng lao động khác. Trong lòng các tổ chức này, phải tổ chức các tổ cộng sản và không ngừng lèo lái các công đoàn cũng như các tổ chức khác phục vụ cho chủ nghĩa cộng sản. Trong các hoạt động hàng ngày các tổ cộng sản phải phơi bày khắp mọi nơi về sự phản bội của bọn theo chủ nghĩa xã hội yêu nước và sự chao đảo của bọn đứng giữa. Các tổ cộng sản phải tuyệt đối vâng lời đảng cộng sản.

Điều 10

Tất cả các đảng cộng sản trong Quốc Tế Cộng Sản phải không ngừng chống lại các công đoàn vàng thuộc về Quốc Tế Amsterdam. Các đảng cộng sản phải mạnh mẽ trình bày rõ ràng và chi tiết cho các thành viên của công đoàn về sự cần thiết phải cắt đứt quan hệ với Quốc Tế Amsterdam Vàng. Các đảng cộng sản phải ủng hộ Hiệp Hội Quốc Tế của Công Đoàn Đỏ của Quốc Tế Cộng Sản bằng cách giáo dục cho các thành viên công đoàn với tất cả các phương tiện có thể có được.

Điều 11

Các đảng muốn gia nhập Quốc Tế Cộng Sản phải rà xét lại nhóm người của mình trong quốc hội, loại trừ những phần tử không thể tin tưởng được và bắt tất cả các nhóm phải chịu sự lãnh đạo của đảng. Việc này phải tiến hành bằng hành động chứ không chỉ nói xuông. Phải bắt các đảng viên cộng sản trong quốc hội đem tất cả các hoạt động của mình phục vụ cho lợi ích của tuyên truyền cách mạng và lôi kéo quần chúng.

Điều 12

Tất cả các đảng trong Quốc Tế Cộng Sản phải được xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong thời đại sắp có nội chiến, đảng cộng sản chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ khi được tổ chức theo cách tập trung. Khi kỷ luật thép của đảng được duy trì và khi lãnh đạo trung ương của đảng có được sự tin tưởng của các đảng viên thì đảng sẽ có được khả năng và quyền uy tối đa, đông thời phát huy được quyền lực tối đa.

Điều 13

Các đảng cộng sản tại các nước cho phép người cộng sản được hoạt động hợp pháp phải thường xuyên trong sạch hóa hàng ngũ đảng bằng cách loại trừ các phần tử cơ hội và những phần tử tiểu tư sản.

Điều 14

Các đảng cộng sản muốn được ở trong Quốc Tế Cộng Sản đều phải chấp nhận ủng hộ vô điều kiện mọi nước cộng hòa xô viết trong việc chống lại bọn phản cách mạng. Các đảng cộng sản này phải tuyên truyền một cách rõ ràng nhằm ngăn cản việc cung cấp vũ khí cho kẻ thù của các nước cộng hòa xô viết. Các đảng cộng sản này phải tiến hành tuyên truyền bằng cách hợp pháp cũng như không hợp pháp, với tất cả phương tiện có được trong quân lính được gửi đến để chống lại các nước cộng hòa của giai cấp công nhân.

Điều 15

Các đảng còn theo đường lối dân chủ xã hội phải thay đổi đường lối ngay lập tức và phải soạn thảo chương trình hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi nước và phù hợp với quyết định của Quốc Tế Cộng Sản.

Điều bắt buộc là chương trình hoạt động của mỗi đảng trong Quốc Tế Cộng Sản đều phải được duyệt xét và chấp nhận bởi Đại Hội của Quốc Tế Cộng Sản hay bởi ban Chấp Hành. Trong trường hợp ban Chấp Hành bác bỏ chương trình hoạt động của một đảng thì đảng này có quyền kháng nghị lên Đại Hội của Quốc Tế Cộng Sản.

Điều 16

Tất cả quyết định của Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản hay của Ban Chấp Hành đều có tính cách bắt buộc đối với các đảng cộng sản nằm trong Quốc Tế Cộng Sản. Trong điều kiện ngày nay có thể xảy ra nội chiến, Quốc Tế Cộng Sản được tổ chức với tính cách tập trung hơn là Đệ Nhị Quốc Tế Cộng Sản. Quốc Tế Cộng Sản và ban Chấp Hành khi làm việc đương nhiên cũng quan tâm đến điều kiện hoàn cảnh khác nhau mà các đảng đang chiến đấu và đưa ra những nghị quyết tổng quát mà các đảng này có thể thi hành được.

Điều 17

 Do các lý do trên các đảng muốn gia nhập Quốc Tế Cộng Sản phải đổi tên. Tất cả các đảng muốn ở trong Quốc Tế Cộng Sản đều có tên gọi là Đảng Cộng Sản… Việc gọi tên không phải chỉ là hình thức mà là việc rất quan trọng. Quốc Tế Cộng Sản tuyên chiến với tất cả các đảng tư sản và các đảng dân chủ xã hội vàng. Sự khác nhau giữa các đảng cộng sản và các đảng dân chủ xã hội hay các đảng xã hội phản bội lại giai cấp công nhân phải được làm sáng tỏ cho mỗi công nhân thấy.

Điều 18

Tất cả các tổ chức báo chí hàng đầu của đảng cộng sản tại các nước có bổn phận phải đăng tất cả các văn kiện quant trọng của Ban Chấp Hành của Quốc Tế Cộng Sản.

Điều 19

Tất cả các đảng cộng sản nằm trong Quốc Tế Cộng Sản hay đã làm đơn xin gia nhập đều có bổn phận phải triệu tập phiên họp đặc biệt càng sớm càng tốt, không được trễ hơn bốn tháng sau Đại Hội Lần Hai của Quốc Tế Cộng Sản, để rà xét lại các điều kiện kể trên. Trong tinh thần này, tất cảc trung ương đảng phải thông báo về các quyết định của Đại Hội Hai Quốc Tế Cộng Sản các đảng bộ địa phương.

Điều 20

Các đảng muốn gia nhập Quốc Tế Cộng Sản nhưng chưa thực sự thay đổi chiến thuật cũ thì phải có ít nhất là hai phần ba đảng viên quan trọng trong Trung Ương đảng là các đồng chí đã từng hoạt động trước Đại Hội Hai của Quốc Tế Cộng Sản đồng lòng tuyên bố trước công chúng xin gia nhập Quốc Tế Cộng Sản . Một số biệt lệ có thể được cho phép với sự đồng ý của Ban Chấp Hành của Quốc Tế Cộng Sản. Ban Chấp Hành của Quốc Tế Cộng Sản cũng có quyền đưa ra một số biệt lệ với các đại biểu thuộc phái lưng chừng đã được đề cập đến ở điều 7.

Điều 21

Các đảng viên nào từ chối về căn bản các điều kiện được đưa ra bởi Quốc Tế Cộng Sản này sẽ bị khai trừ ra khỏi đảng.

No comments:

Post a Comment