Monday, April 17, 2017

Đất đai: quyền sở hữu và quyền quản lý

Đất đai là sở hữu của toàn dân. Nghe ra rất là công bằng. Tuy nhiên toàn dân có cái danh là có quyền sở hữu còn một số người có cái thực là quyền quản lý. Quyền sở hữu và quyền quản lý khác nhau ra sao?

Lấy thí dụ, anh có cái ví bên trong đựng tiền thì anh có quyền sở hữu cái ví. Khi anh đang đi đường có thằng dí dao vào anh bắt anh đưa cái ví cho nó thì nó có quyền quản lý cái ví của anh mặc dù anh vẫn còn quyền sở hữu cái ví đó. Anh có quyền đi thưa cảnh sát nhờ cảnh sát tìm thằng cướp ví của anh vì anh vẫn là sở hữu chủ của cái vì. Cảnh sát tìm không được kẻ cướp thì kẻ cướp có toàn quyền quản lý cái ví của anh. Nó có toàn quyền lấy tiền của anh mà tiêu.

Mao Trạch Đông, lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, trên danh nghĩa là người vô sản vì Mao không hề có giấy tờ làm chủ căn nhà hay xe hơi nào cả. Ngay cả làm chủ một chiếc xe đạp cũng không. Nhưng Mao có quyền bảo đàn em lấy một căn nhà tốt ban cho cô gái trẻ đẹp mà Mao thích nhảy đầm mỗi đêm. Mao không có quyền sở hữu gì cả nhưng Mao có quyền quản lý nhiều nhà cửa đất đai của quốc gia. Muốn ban phát nhà cửa đất đai cho ai thì ban.

Như vậy kẻ có quyền quản lý mới là kẻ làm chủ thực sự. Kẻ có quyền sở hữu đôi khi chỉ là mang cái danh sở hữu mà thôi nếu không thực sự có cái quyền quản lý món đồ mà mình sở hữu.

Minh Đức

No comments:

Post a Comment