Monday, July 12, 2010

Bài học từ Vinashin


 Vì thế sự thua lỗ của Vinashin và các công ty quốc doanh nói chung phát xuất từ cơ cấu của chế độ . Chế độ đảng trị không cho tổ chức, cá nhân nào được độc lập nên không có sự giám sát và chế tài hữu hiệu

Trang web đài BBC có bài phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành về vụ thua lỗ của Vinasin như sau:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/07/100707_buikienthanh.shtml

Đây là một cuộc phỏng vấn rất hữu ích vì ông Bùi Kiến Thành làm cố vấn cho chế độ CSVN và là người có sự hiểu biết về kinh tế, tài chánh nên đã cho người nghe một cái nhìn cụ thể và chính xác hơn về tình hình của Vinashin và của các công ty quốc doanh nói chung.

Theo sự phát biểu của ông Bùi Kiến Thành thì sự thua lỗ của Vinashin do người điều hành không biết cách kinh doanh, làm lãng phị vốn của nhà nước trong khi thanh tra giám sát thấy được việc làm của ban giám đốc vi phạm phát luật và qui định nhưng không có cơ quan nào, tổ chức nào ngăn chận đường lối sai lầm vì không tổ chức nào có đủ quyền lực ngoài đảng CS. Hiện nay có người lại đề nghị nên có một cơ quan độc lập để giám sát việc sử dụng vốn của nhà nước . Dưới chế độ đảng trị thì làm gì có cơ quan, tổ chức nào gọi là độc lập . Nguyên tắc nắm quyền của đảng CS là đảng CS phải chi phối tất cả . Tổ chức, cơ quan nào đảng CS không nắm được thì không cho hoạt động . Vụ tu viện Bát Nhã cho thấy điều này. Vì nhóm Làng Mai không chịu vào Giáo Hội Phật Giáo do nhà nước nắm nên bị đuổi ra khỏi Việt Nam, các tu sinh bị cấm tu . Ngay như cơ quan đáng lẽ là phải được độc lập là Quốc Hội thì cũng đâu có được độc lập . Chính ông Bùi Kiến Thành nói trong cuộc phỏng vấn này là Quốc Hội đọc báo cáo của thanh tra biết Vinashin làm sai, làm bậy mà Quốc Hội không làm được gì vì không có quyền lực . Mà muốn gọi là độc lập thì phải có quyền lực độc lập với đảng CS và chính quyền . Điều này đảng CSVN không bao giờ chịu chấp nhận .

Vì thế sự thua lỗ của Vinashin và các công ty quốc doanh nói chung phát xuất từ cơ cấu của chế độ . Chế độ đảng trị không cho tổ chức, cá nhân nào được độc lập nên không có sự giám sát và chế tài hữu hiệu . Kẻ được làm giám đốc điều hành công ty quốc doanh là kẻ được hậu thuẫn mạnh trong đảng CS. Dù cho thanh tra phát hiện sai phạm mà những người lãnh đạo ở trên không chịu trừng phạt thì báo cáo của thanh tra chỉ làm để đọc chơi rồi xếp lại .

Tổ chức giám sát và có quyền chế tại độc lập chỉ có thể thiết lập được trong một cơ chế mà mọi người đều bình đẳng với nhau và chỉ chịu sự chi phối của pháp luật mà thôi . Tổ chức độc lập đó không thể tồn tại dưới một chế độ độc đảng, được thiết lập theo mô hình kim tự tháp để cho không cá nhân, tổ chức nào có thể độc lập với sự lãnh đạo tối cao trên đỉnh kim tự tháp . Nay dù có thành lập thêm một tổ chức gọi là độc lập để giám sát cách sử dụng vốn của các công ty quốc doanh thì cũng chỉ là một tổ chức độc lập trên giấy tờ mà không độc lập trong thực tế . Tổ chức đó chỉ là một tổ chức độc lập trên danh nghĩa  kiểu như Quốc Hội mà thôi.

1 comment: