Wednesday, April 28, 2010

'Hòa giải dân tộc phải dần dần'


 Vì thế nêu lên vấn đề hòa hợp hòa giải là cách nhìn hẹp hòi, sai lầm. Là chỉ vẫn xem mình là đại diện cho dân tộc, chỉ muốn cho mọi người đừng chống đối mình nên mới kêu gọi hòa hợp hòa giải. Nên nhìn vấn đề rộng rãi hơn là phải thay đổi thái độ, mọi người không ai xem mình là đại diện cho dân tộc mà xem đường lối, ý kiến của mình là một trong những đường lối, ý kiến mà mọi người cùng có quyền nêu lên

Saturday, April 24, 2010

Bình luận bài Lenin năm 1923 – Sự thức tỉnh thiên tài của gs Đặng Phong


Chính sách của Stalin có thể tóm tắt là tổ chức chế độ độc tài toàn trị để nhà nước có thể dồn tất cả tài nguyên, vật lực cho quân sự . Sự yếu kém trong kinh tế do chính sách cưỡng bách được bù bằng tiền khai thác khoáng sản. Chính sách này chỉ có thể áp dụng được cho Nga, vốn có đất đai mênh mông, khoáng sản dồi dào. Còn Mao áp dụng chính sách này thì Trung Quốc chỉ dựa vào nông nghiệp, ít khoáng sản nên không thể nào cất cánh được.