Saturday, April 30, 2022

Cuộc Chiến Đông Dương Tàn Lụi Ra Sao?

 

Khmer Đỏ tiến vào Nam Vang, 17-4-1975

Cuộc chiến tranh ở Đông Dương với Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô tham gia đã tàn lụi ra sao?

Sunday, April 24, 2022

Đệ Nhị Cộng Hòa là gì?


Ông Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống của nền Đệ Nhị Cộng Hòa của Việt Nam Cộng Hòa. Đệ Nhị Cộng Hòa là thời ông Thiệu làm tổng thống. Còn Đệ Nhất Cộng Hòa là thời ông Diệm làm tổng thống. Vì sao gọi là Đệ Nhị Cộng Hòa?