Thursday, August 26, 2010

Vì sao Đại Hội Sáu chủ trương đổi mới


 Hơn nữa lúc đó, những người lãnh đạo tại Liên Xô lẫn Việt Nam thấy khu vực của khối cộng sản ngày càng được mở rộng trên thế giới, Mỹ càng ngày phải rút lui tại nhiều điểm trên thế giới thì họ cho rằng nền kinh tế kiểu xã hội chủ nghĩa có những điểm ưu việt của nó. Điểm ưu việt không phải là năng suất cao hơn năng suất của kinh tế tư bản mà là bắt dân hạn chế tiêu thụ để dồn sức cho quân sự và bắt dân phải lệ thuộc hoàn toàn vào nhà nước nên phải tuyệt đối tuân lệnh nhà nước.


Tuesday, August 10, 2010

Đi tù giữa thời chiến vì âm nhạc

Đoàn Chuẩn thời trẻ

 Đó cũng là do phát xuất từ sự khác nhau trong quan niệm về con người. Người cộng sản muốn tạo ra một lớp người mới theo khuôn mẫu của đảng Cộng Sản đặt ra. Con người mới đó chỉ có tình yêu giai cấp mà không có tình yêu cá nhân