Tuesday, November 24, 2009

Từ Đế Quốc Tội Lỗi đến Nhà Nước Tội Phạm

 Minh Đức

Thế hệ theo luật pháp tuy có kiến thức đáp ứng được đòi hỏi của tình hình mới nhưng còn quá thưa thớt và ít kinh nghiệm trong việc thủ đắc quyền lực và các mưu mô trong chính trường. Nếu thế hệ mới thắng thì nước Nga sẽ thoát ra khỏi con đường Đế Quốc Tội Lỗi, Nhà Nước Tội Phạm