Sunday, January 30, 2022

Phong tỏa kinh tế Nga cách nào?

Mỹ và các nước NATO sẽ không gửi quân sang giúp Ukraine nếu quân Nga tấn công; chỉ gửi tặng vũ khí cho dân Ukraine cầm cự. Nhưng tất cả đang chuẩn bị những đòn kinh tế. Ông Vladimir Putin biết vậy mà vẫn tỏ ra coi thường. Nhưng nếu ông tấn công Ukraine, các biện pháp cấm vận mới sẽ được thi hành triệt để; không biết kinh tế Nga sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi những người chung quanh Putin cũng thấy cuộc phiêu lưu phải chấm dứt.