Thursday, December 16, 2021

Những người bị tù vì tội víết

Những người bị tù vì tội viết:

Phạm Đoan Trang, viết sách Chính Trị Bình Dân,ý là nói về chính trị một cách giản dị cho mọi người dân có thể hiểu. Phạm Đoan Trang nói bị tù bao nhiêu lâu cũng bất cần. Người muốn nói lên ý nghĩ của mình biết là mình sẽ phải trả cái giá là đi tù. Nay sách của mình đã được in ra và phổ biến, có thể mua được trên Amazon, thì người viết chấp nhận cái giá phải trả để cho quần chúng đọc được ý nghĩ của mình.