Saturday, January 19, 2013

Đừng nói rằng có kẽ hở

Ông Bùi Kiến Thành nói:

"Chúng ta phải áp dụng luật pháp một cách nghiêm minh thôi. Đừng nói rằng có những kẽ hở, chúng ta chưa thấy kẽ hở nào cả. Tất cả mọi chuyện là các ông làm trái luật chứ không phải là chuyện kẽ hở."

Friday, January 11, 2013

Truyền thống phong trào sinh viên học sinh tranh đấu: Khôi phục tinh hoa phẩm chất

Trong chế độ hiện nay, phong trào sinh viên học sinh (SVHS), được hiểu là phong trào yêu nước, chống xâm lược, chống bất công áp bức trong SVHS từ thời chống Pháp cho đến chống Mỹ trước 1975. Những hoạt động của họ trong những thời kỳ trước đây được xem là truyền thống cho thế hệ trẻ, được tuyên truyền cổ vũ rầm rộ nhưng sau 1975, việc kỷ niệm và phát huy truyền thống mỗi năm mỗi khác đi, hướng về các mục đích khác nhau và cho đến nay hầu như đảng Cộng Sản Việt Nam(CSVN) và nhà cầm quyền muốn triệt tiêu truyền thống này trong bối cảnh toàn dân đang dấy lên phong trào chống Trung Quốc xâm lược. Tại sao có hiện tượng này là một câu hỏi cần được giải đáp.

Thursday, January 3, 2013

Thấy gì qua bài giảng của ông Trần Đăng Thanh?

Đối với những người chưa hề học chính trị dưới chế độ Cộng Sản thì bài giảng của đại tá Trần Đăng Thanh, Phó Tiến Sĩ, cho những người lãnh đạo các trường đại học tại Việt Nam là một thí dụ. Qua bài giảng người nghe có thể thấy rõ hơn đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam. Sở dĩ thấy rõ hơn là vì đây là bài giảng cho các cán bộ lãnh đạo trường đại học, là những đảng viên và có trình độ học thức khá, nên có những điều được nói ra trong khi báo chí, truyền thanh và truyền hình vốn nói cho đại chúng nghe không nói ra.