Sunday, November 28, 2021

Lòng dũng cảm của Cô Péc Ních và Ga Li Lê

Cô Péc Ních, tên tiếng Ba Lan là Nicolaus Copernicus
 

Lòng dũng cảm của Cô Péc Ních và Ga Li Lê đã đóng góp và sự tiến bộ của châu Âu và của nhân loại nói chung.