Saturday, February 7, 2015

Quản Tử: Vương Đạo và Bá Đạo

Sách Quản Tử viết:

"Bậc đế vương chứa ở dân, bậc bá chủ cần chứa ở bọn tướng sĩ, ông vua suy bại chứa ở bọn quyền quí, ông vua mất nước chứa ở bọn phụ nữ và châu ngọc . Cho nên các đấng tiên vương xưa phải thận trọng về chỗ chứa cất"