Thursday, March 30, 2017

TQ đã lợi dụng VN như thế nào ở Geneve? (177)


Bình luận về video clip  TQ đã lợi dụng VN như thế nào ở Geneve?

Theo video này, Trung Quốc tìm cách thủ lợi khi dàn xếp hiệp định Geneve. Điều này không có gì lạ vì các nước đối xử với nhau thì cũng vì quyền lợi của mình trước hết. Có điều là với cách đối xử của Trung Quốc như thế này thì tình anh em vô sản không có gì cả.


Trung Quốc thời cộng sản đối xử với Việt Nam thì cũng giống như là Trung Quốc thời phong kiến mà thôi. Cũng là vì quyền lợi của mình trước hết. Tương lai của Chủ nghĩa Cộng Sản và phong trào quốc tế vô sản đến năm 1954 có thể nhìn thấy là sẽ chẳng đi đến đâu vì nước lớn dù là xã hội chủ nghĩa vẫn ý thể mà lợi dụng, uy hiếp nước nhỏ. Thuyết thế giới chia hai, một bên là tư bản một bên là vô sản tranh đấu với nhau cuối cùng phe vô sản thắng sẽ không xảy ra như thuyết Mác xít tiên đoán vì trong nội bộ phe tư bản lẫn phe vô sản đều có mầm mống chia rẽ, xung đột về quyền lợi. Cuối cùng thì cũng vẫn là các quốc gia xung đột nhau vì quyền lợi như ngày nay chứ không phải là tranh đấu giữahai phe tư bản và cộng sản. Những người lãnh đạo CSVN đã nhìn thấy điều đó từ năm 1954 sao vẫn còn tiếp tục đi theo chủ nghĩa CS? Sao vẫn còn nói với dân là phe xã hội chủ nghĩa anh em một lòng đoàn kết, giúp đỡ nhau chí tình, vô vị lợi, còn phe tư bản thì vì lòng tham mà tranh giành, đấu đá với nhau? Dù là phe tư bản hay cộng sản thì các nước cũng vẫn tranh giành, đấu đá với nhau cả. Lịch sử của phong trào Cộng Sản trong thế kỷ 20 đã cho thấy điều đó.

Năm 1974 ông Lê Duẩn có thể nói cứng là sẽ không nghe lời Trung Quốc vì lúc đó miền Bắc nhận phần lớn viện trợ từ Liên Xô. Liên Xô bắt đầu viện trợ quân sự cho miền Bắc từ năm 1965 và càng ngày càng viện trợ nhiều hơn. Trung Quốc lúc đó đã xúi miền Bắc đừng nhận viện trợ của Liên Xô nhưng miền Bắc không nghe. Trung Quốc cắt dần viện trợ cho miền Bắc. Có lẽ Trung Quốc thấy rằng nếu có viện trợ nhiều thì dù miền Bắc thắng, Việt Nam cũng đứng về phía Liên Xô, không nghe lời Trung Quốc nừa. Còn vào năm 1954, CSVN chỉ nhận viện trợ từ Trung Quốc mà thôi. Lúc đó Liên Xô xem như là ủy quyền cho Trung Quốc giúp Việt Nam. Vì thế Bác Hồ không thể nói với Trung Quốc là các ông muốn nói gì thì nói tôi không nghe. Đến 1958, Liên Xô, Trung Quốc bất hòa, chia rẽ, rời xa nhau, nên mới có chuyện Liên Xô và Trung Quốc viện trợ riêng rẽ cho miền Bắc và cùng tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam sau khi Việt Nam thống nhất. Khối vô sản thời 1975 không còn đoàn kết nguyên một khối để chống lại khối tư bản nữa.

No comments:

Post a Comment