Sunday, September 16, 2018

Bảng Cấp Gió và Sóng

BẢNG CẤP GIÓ VÀ SÓNG (Việt Nam)
Cấp gió

Tốc độ gió
Độ cao sóng trung bình
Mức độ nguy hại
Bô-pho
m/s
km/h
m
0
1
2
3
0-0.2
0,3-1,5
1,6-3,3
3,4-5,4
<1 span="">
1-5
6-11
12-19
-
0,1
0,2
0,6
Gió nhẹ.
Không gây nguy hại.
4
5
5,5-7,9
8,0-10,7
20-28
29-38
1,0
2,0
- Cây nhỏ có lá bắt đầu lay động. ảnh hưởng đến lúa đang phơi màu
- Biển hơi động. Thuyền đánh cá bị chao nghiêng, phải cuốn bớt buồm.
6
7
10,8-13,8
13,9-17,1
39-49
50-61
3,0
4,0
- Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió.
- Biển động. Nguy hiểm đối với tàu, thuyền.
8
9
17,2-20,7
20,8-24,4
62-74
75-88
5,5
7,0
- Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.
- Biển động rất mạnh. Rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền.
10
11
24,5-28,4
28,5-32,6
89-102
103-117
9,0
11,5
- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại rất nặng.
- Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển.
12
13
14
15
16
17
32,7-36,9
37,0-41,4
41,5-46,1
46,2-50,9
51,0-56,0
56,1-61,2
118-133
134-149
150-166
167-183
184-201
202-220
14,0
- Sức phá hoại cực kỳ lớn.
- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Saffir-Simpson Hurricane Intensity Scale  (Hoa Kỳ)
Saffir-Simpson
Category
Maximum sustained wind speed Minimum surface pressure Storm surge
mi/h m/s kt mb ft m
1 74-95 33-42 64-82 > 980 3-5 1.0-1.7
2 96-110 43-49 83-95 979-965 6-8 1.8-2.6
3 111-130 50-58 96-113 964-945 9-12 2.7-3.8
4 131-155 59-69 114-135 944-920 13-18 3.9-5.6
5 156+ 70+ 136+ < 920 19+ 5.7+

No comments:

Post a Comment