Saturday, February 18, 2012

Sinh viên Tây Tạng treo biểu ngữ khổng lồ chào đón Tập Cận Bình

Khi ông Tập Cận Bình, Phó Chủ Tịch Trung Quốc đến Mỹ, ông được chính phủ Mỹ dùng nghi lễ thượng khách dùng cho nguyên thủ quốc gia để đón tiếp, mặc dù ông chưa thực sự là Chủ Tịch Trung Quốc. Đồng thời sinh viên Tây Tạng tại Mỹ, thuộc phong trào tranh đấu cho Tây Tạng được tự do đã căng một biểu ngữ rất lớn trên một cây cầu bắc ngang sông ở thủ đô Mỹ, Washington D.C., với nội dung " Xi Jinping, Tibet will be free" (Ông Tập Cận Bình, Tây Tạng rồi đây sẽ được tự do).Dưới đây là video chiếu các sinh viên đang giăng biểu ngữ:

An ninh khi ông Tập Cận Bình đến Washington dĩ nhiên là rất chặt chẽ. Trên trời máy bay trực thăng bay, dưới sông ca nô của cảnh sát đi tuần. Cảnh sát tuy nhìn thấy các sinh viên này giăng biểu ngữ nhưng không ngăn cản. Cảnh sát giữ an ninh cho chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình nhưng không xem việc cách sinh viên giăng biểu ngữ là việc nguy hại cho an ninh. Các sinh viên này chỉ phát biểu ý kiến, không phải là định ám sát ông Tập Cận Bình, hay gây bạo động.

No comments:

Post a Comment