Sunday, February 13, 2022

Chiến Tranh Lạnh


Chiến Tranh Lạnh là các cường quốc không trực tiếp đánh nhau mà dùng các nước đàn em đánh nhau để bảo vệ và bành trướng vùng ảnh hưởng của mình.


Trong cuộc Chiến Tranh Lạnh các cường quốc đã khéo léo hơn trong việc bành trước ảnh hưởng của mình. Các nước này không đi chiếm đất làm thuộc địa rồi sáp nhập mà tìm các giúp tiền bạc, khí giới cho người nước đó để người nước đó đoạt chính quyền. Khi một cường quốc có chính quyền thân mình thì sẽ làm ăn buôn bán với nước đó, nước đó sẽ cho được khai thác quặng mỏ, nghĩa là cường quốc đó có thể bán được hàng hóa, khai thác quặng mỏ mà không cần phải đánh chiếm nước đó. Cả Nga, Mỹ và Trung Quốc đều dùng cách này là phần lớn. Trung Quốc thì thừa dịp chiếm luôn Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Liên Xô thì lấy một phần đất của Ba Lan mà sáp nhập vào Liên Xô. Các nước cộng sản đã dùng chủ nghĩa cộng sản làm công cụ để mình bành trướng ảnh hưởng ra khắp thế giới thông qua việc để nước cộng sản đàn em đánh nhau giùm mình, và khi thuận tiện thì xẻo một miếng đất của đàn em mà sáp nhập vào nước mình. Chiến tranh nóng là các nước thực sự đánh nhau. Còn trong Chiến Tranh Lạnh, Liên Xô muốn đánh bại Mỹ nhưng không đánh thẳng vào Mỹ mà đưa khí giới cho đàn em để đàn em đi bành trướng, lấn các vùng ảnh hưởng mà Mỹ đang có, làm cho Mỹ suy yếu vì mất các đối tác kinh tế.

Luận điệu Mỹ xâm lược Việt Nam là sai lạc. Xâm lược là Pháp đánh Việt Nam rồi đặt ông Thống Đốc người Pháp cai trị Việt Nam. Xâm lược là người Trung Hoa đánh Việt Nam rồi đặt quan Thái Thú người Trung Hoa cai trị Việt Nam. Xâm lược là Việt Nam đánh Cao Miên rồi đặt quan Kinh Lược Sứ người Việt cai trị Cao Miên. Còn Mỹ chỉ tìm cách ngăn cản cộng sản không vượt qua vĩ tuyến 17. Mục đích của Mỹ là chống đỡ để cộng sản không thể lấn xuống phía dưới vĩ tuyến 17. Dù là giúp bằng khí giới hoặc đem quân vào miền Nam thì cũng vẫn chỉ là giữ vững miền Nam để cộng sản thấy đánh không được thì cộng sản sẽ thôi. Trong khi đó thì Liên Xô và Trung Quốc giúp các nước cộng sản để các nước cộng sản đàn em đi đánh nhau, bành trướng thêm vùng ảnh hưởng cho phe cộng sản cho đến khi toàn thế giới đều trở thành cộng sản hết. Cộng sản không phải là chỉ muốn giữ nguyên vùng ảnh hưởng của mình như Mỹ mà muốn bành trướng thêm, bành trướng mãi mãi cho đến khi toàn thế giới đều là các nước cộng sản. 

Minh Đức

2022.02.13

No comments:

Post a Comment