Sunday, August 11, 2013

Chế độ Đảng Trị mâu thuẫn với chế độ Pháp Trị

Trong bài phát biểu trong nội bộ với cán bộ cao cấp năm 2013, có chỗ ông Tập Cận Bình thành thực một cách đáng  ngạc nhiên. Ông thành thực có lẽ là vì nói chuyện nội bộ, không phải là dùng lời lẽ đao to búa lớn nói với quần chúng. Ông Tập Cận Bình nói toạc ra rằng chế độ Đảng Trị, mà ông nói là theo lý luận chuyên chính, và chế độ Pháp Trị không đi chung với nhau được. Ông nói như sau:

Vì sao tôi một mặt phải nói làm việc theo pháp luật, pháp luật là trên hết, phải giữ sự tôn nghiêm của luật pháp. Nhưng mặt khác tôi vẫn phải nhấn mạnh  tinh thần cách mạng của Đ/C Mao Trạch Đông.  Lẽ nào tôi lại không hiểu cái đạo lý, sự mâu thuẫn giữa lý luận chuyên chính với trị nước bằng pháp luật.Cai trị theo lối Pháp Trị thì tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đảng viên và dân thường phạm tội đều bị xử phạt y như nhau. Nhưng cai trị theo lối Đảng Trị thì phải ưu đãi cho đảng viên. Có ưu đãi thì đảng viên mới trung thành với đảng. Nếu đảng viên ra sức phục vụ cho đảng mà lại được đối xử bình đẳng ngang với dân thường, là kẻ không tích cực phục vụ đảng thì chẳng ai ra sức phục vụ đảng, trung thành với đảng và bảo vệ đảng.

Chế độ Đảng Trị muốn bảo vệ đảng được độc quyền lãnh đạo nên có khi cần phải đàn áp, bắt bớ nhừng người chống lại đảng mà không nhất thiết là họ vi phạm luật pháp. Nghĩa là có khi phải vi phạm nguyên tắc pháp lý để bảo vệ cho đảng được độc quyền. Hoặc có những người tuy không chống lại đảng và nhà nước nhưng họ có khả năng gầy dựng tổ chức, có tài ăn nói thu hút quần chúng đi theo đều là những kẻ có thể đe dọa đến sự độc quyền lãnh đạo của đảng. Những kẻ đó dù không làm gì có hại cho xã hội, dù không có ý định làm chính trị hay chống chính quyền hay không làm gì phạm pháp cũng vẫn bị đàn áp, bắt bớ để trong dân chúng không thể có tổ chức nào có quyền lực mạnh tương đương với đảng.Tổ chức Pháp Luân Công bị cấm và bị đàn áp không phải là vì họ vi phạm pháp luật, không phải là vì họ làm việc có hại cho xã hội, mà chỉ vì tổ chức này quá đông nên đảng Cộng Sản Trung Quốc không cho phép hoạt động. Một tổ chức quần chúng đông hơn đảng Cộng Sản sẽ có sức mạnh và làm cho đảng không cai trị một cách chuyên chính được nữa.

 Ngải Vị Vị

Ngải Vị Vị, một nghệ sĩ Trung Quốc, bị nhà nước bỏ tù vì tội trốn thuế nhưng trên thực tế thì nhà nước bỏ tù ông ta vì ông ta hay viết các bài chỉ trích chính quyền trên Internet. Vì sao nhà nước không truy tố và bỏ tù ông ta về các bài chỉ trích? Xét về mặt pháp luật có thể là việc ông ta làm không có đủ nghiêm trọng để bỏ tù hoặc nếu phạt ông ta vì những điều ông ta phát biểu thì sẽ gây ra tai tiếng trên thế giới. Thế giới sẽ thấy Trung Quốc không chấp nhận có tự do ngôn luận. Không truy tố thẳng vì các hành vi ông ta làm mà mượn cớ trốn thuế để bắt giam là không theo lối pháp trị mà dùng lối chuyên chế, đảng trị.

Nhưng người dân, nhất là những người trẻ thì muốn quốc gia phải cai trị theo pháp luật. Mà trên thực tế thì chế độ Đảng Trị không thể áp dụng nguyên tắc Pháp Trị một cách hoàn toàn. Vì thế mà ông Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản chọn cách nói thì nói là làm theo pháp luật còn khi làm thì thật sự làm theo lối Đảng Trị chuyên chính.

Minh Đức

No comments:

Post a Comment