Monday, May 28, 2018

Từ ăn cướp trở thành giáo sư đại học

Ông Shon Hopwood
 Có người cho rằng những kẻ nào từng đã phạm pháp thì họ chỉ là cặn bã của xã hội, là kẻ bất lương, là người bỏ đi thì đó không phải là trường hợp của anh Shon Hopwood, từ một kẻ ăn cướp nhà băng trở thành giáo sư đại học về luật tại Mỹ.

Anh Shon Hopwood năm 23 tuổi xách súng đi ăn cướp nhà băng rồi bị tù. Trong tù anh ta thường giúp bạn tù làm đơn khiếu nại, kêu oan. Muốn viết đơn anh ta phải vào thư viện trong nhà tù đọc sách luật. Có hiểu về các điều luật và biết cách viết dùng những chữ trong luật pháp thì quan tòa mới thấy là có lý để xét. Anh ta đã giúp được nhiều bạn tù được giảm án hay được xử lại. Khi ra tù thấy mình có khiếu về luật anh ta đi học đại học về luật rồi trở thành luật sư và giáo sư luật tại đại học Georgtown University.

Văn hào Pháp Victor Hugo cũng không cho rằng kẻ đã từng phạm pháp thì chỉ là người xấu, không làm nên trò trống gì nên đã viết ra cuốn tiểu thuyết Những Người Cùng Khổ. Trong đó nhân vật chính là Giăng Van Giăng (Jean Valjean) thời còn trẻ phạm tội ở tù. Về sau anh ta trở thành thị trưởng, lãnh đạo một thành phố, làm những việc ích lợi cho dân. Nghĩ là những người đã phạm pháp thì chỉ là những kẻ xấu xa thì hóa ra có óc hẹp hòi giống như viên tranh tra Gia Ve (Javert) trong truyện Những Người Cùng Khổ.

No comments:

Post a Comment