Friday, June 24, 2011

Samurai đấu kiếm

Miyamoto Musashi đi thuyền đến đấu với Sasaki Kojiro trên đảo Ganryu năm 1612


No comments:

Post a Comment