Friday, February 10, 2017

Parkour, môn thể thao vượt qua các chướng ngại vật

Parkour (pác cua), môn thể thao chạy và vượt qua các chướng ngại vật ngoài đồng cũng như trong thành phố


No comments:

Post a Comment