Wednesday, November 8, 2017

100 Năm Cách Mạng Tháng Mười: Cách Mạng Là Phải Dùng Bạo Lực


Valdimir Ilich Lenin (1870 - 1924), người đưa ra tư tưởng làm cách mạng là phải dùng bạo lực, có thể dùng tất cả mọi thủ đoạn bất chấp đạo đức miễn sao đạt được thắng lợi cho đảng Cộng Sản. Đó là nguyên tắc "Cứu cánh biện minh cho phương tiện", nghĩa là kết quả tốt đẹp khi đạt đến được xã hội cộng sản sẽ xóa bỏ được hết tội lỗi khi dùng cách phương tiện tàn ác, vô đạo đức để đạt đến đó. 

 Quan niệm này đã đem lại thắng lợi cho đảng Cộng Sản, giúp cho đảng Cộng Sản đoạt được chính quyền và giữ được quyền lực. Nhưng quan niệm này cũng tạo ra một chính quyền đối xử thô bạo, tàn ác với dân và làm cho xã hội mất đạo đức. Người dân nhìn vào lối cư xử vô đạo đức của đảng đang cầm quyền mà bắt chước.

Vì quan niệm cách mạng là phải dùng bạo lực của Lenin mà người Cộng Sản thẳng tay giết những người chống đối lại mình. Họ cho rằng giết người để phục vụ cho đảng là việc làm tốt, không có gì là xấu xa cả, không có gì là tàn ác. 

Trong khi chế độ Đức Quốc Xã giết sáu triệu dân Do Thái thì chế độ cộng sản tại Liên Xô được ước lượng là đã giết từ 50 đến 60 triệu dân Nga. Tại Trung Quốc, người ta ước lượng là khoảng 30 triệu dân đã bị chết vì bị chế độ giết, vì bị chết đói do các chính sách sai lầm của đảng Cộng Sản. Tại Campuchia, hơn hai triệu dân bị chế độ Khmer Đỏ giết vì người Cộng Sản Campuchia cho rằng phải giết hết những người xấu thì mới xây dựng được một xã hội tốt đẹp với những người hoàn toàn tốt còn lại.

Bảy mươi năm sau Cuộc Cách Mạng Tháng Mười, hàng loạt các nước xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu đã từ bỏ chế độ cộng sản vào cuối thập niên 1980, xóa bỏ kết quả của Cách Mạng Tháng Mười. Phong trào từ bỏ chế độ cộng sản được gọi là Cuộc Cách Mạng Nhung, một cuộc cách mạng không làm đổ máu, không chủ trương dùng bạo lực.

Hậu quả về quan niệm dùng tất cả mọi phương tiện bất chấp dạo đức để đạt được thắng lợi của Lenin còn để lại hậu quả cho các xã hội sau khi chế độ cộng sản đã chấm dứt. Người dân tại nhiều nước từng theo cai trị bởi chế độ cộng sản vẫn hành xử vô pháp luật, vô đạo đức. Hành vi vô đạo đức được thể hiện qua việc sản xuất hàng giả, hàng pha chất độc, lừa lọc nhau trong kinh doanh, trong đời sống hàng ngày.

Lenin nói một cách ví von là "Anh không thể làm món trứng tròn nếu anh không đập vỡ quả trứng" để nói rằng làm cách mạng là phải giết người, phải dùng bạo lực, không có cách nào khác. Người Cộng Sản đã đập vỡ nhiều quả trứng nhưng không làm được món trứng tròn.

Minh Đức

No comments:

Post a Comment